Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η LAGOMATIS σέβεται απόλυτα τα προσωπικά σας δεδομένα και φροντίζει για την ασφαλή διαχείρισή τους. Λαμβάνοντας υπόψη τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (στο εξής «ΓΚΠΔ») και τον Νόμο 4624/19, επιθυμούμε να σας ενημερώσουμε για τον τρόπο με τον οποίο χειριζόμαστε τα δεδομένα που μας εμπιστεύεστε. Συνεπώς, σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα:

Υπεύθυνος επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων

Ως υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων ορίζεται η εταιρία μας με την επωνυμία «ΛΑΓΟΜΑΤΗΣ ΑΝ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ» και τον διακριτικό τίτλο «LAGOMATIS» (Διεύθυνση: 2ο χλμ Μελίκης-Βέροιας, Τηλέφωνο: 2331092077.

Κατηγορίες Δεδομένων, σκοποί και νομικές βάσεις επεξεργασίας

Σε περίπτωση που επισκεφθείτε το περίπτερο της LAGOMATIS, μέσω ειδικής φόρμας, έντυπης ή ηλεκτρονικής, συλλέγονται τα εξής δεδομένα σας:

  1. Υποχρεωτικά στοιχεία: ονοματεπώνυμο, επωνυμία εταιρίας, διεύθυνση, περιοχή, κλάδος δραστηριότητας, τηλέφωνο επικοινωνίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), το μέσο ενημέρωσής σας για την LAGOMATIS, το τυχόν ενδιαφέρον σας για λήψη newsletter ή/και ενημερώσεων μέσω SMS για προωθητικές ενέργειες της LAGOMATIS.
  2. Προαιρετικά στοιχεία: η κατηγορία των προϊόντων για τις οποίες ενδιαφέρεστε και τυχόν προτάσεις σας.

Σκοποί επεξεργασίας

Επεξεργαζόμαστε τα ανωτέρω δεδομένα σας προκειμένου να επικοινωνήσουμε μαζί σας στο πλαίσιο μελλοντικής συνεργασίας. Με την συμπλήρωση της φόρμας δίνετε την συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των δεδομένων σας γι’ αυτό τον σκοπό. Επιπροσθέτως, επιθυμούμε να αξιολογήσουμε, μέσω στατιστικών στοιχείων, την αποδοτικότητα των προωθητικών μας ενεργειών, καθώς και να σας ενημερώσουμε, εφόσον δηλώσετε το ενδιαφέρον σας προς αυτό, για νέα προϊόντα, προσφορές προϊόντων και ενέργειες της LAGOMATIS.

Νομική βάση επεξεργασίας

Η επεξεργασία των ανωτέρω δεδομένων σας πραγματοποιείται κατόπιν λήψης της συγκατάθεσής σας, σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 περίπτωση α’ του ΓΚΠΔ. Επιπλέον, βασίζεται στην εκπλήρωση των εννόμων συμφερόντων της εταιρίας μας, σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 περίπτωση στ’ του ΓΚΠΔ.

Αποδέκτες των δεδομένων σας

Αρμόδιοι για την επεξεργασία των δεδομένων σας είναι οι εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι της εταιρίας μας. Σε περίπτωση που τα δεδομένα σας υποβληθούν μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας της υπηρεσίας Google Docs, αυτά μεταβιβάζονται στην εταιρία Google Ireland, θυγατρική της εταιρίας Google LLC, η οποία δεσμεύεται ως προς την τήρηση των προϋποθέσεων του ΓΚΠΔ. Επιπροσθέτως, σε περίπτωση διενέργειας προωθητικών δράσεων και εφόσον έχετε δηλώσει το ενδιαφέρον σας στη σχετική φόρμα, τα δεδομένα επικοινωνίας σας (e-mail ή/και τηλέφωνο) ενδέχεται να μεταβιβαστούν σε συνεργάτες μας (εταιρίες πληροφορικής, διαφήμισης, marketing, καθώς και πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης όπως Viber, Messenger, WhatsApp κλπ.), οι οποίοι μας υποστηρίζουν σε αυτές τις διαδικασίες για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας.

Χρόνος διατήρησης των δεδομένων

Τα ανωτέρω προσωπικά σας δεδομένα διατηρούνται για δύο (2) χρόνια σε τοπικό αρχείο και για ένα (1) χρόνο στην πλατφόρμα Google Docs (σε περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής τους). Σε κάθε περίπτωση, τα δεδομένα σας διαγράφονται οποτεδήποτε ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας. Τα δεδομένα επικοινωνίας σας (e-mail ή και τηλέφωνο) τα οποία ενδέχεται, κατά τα ανωτέρω, να χρησιμοποιηθούν για προωθητικές δράσεις διατηρούνται μέχρι την ανάκληση της συγκατάθεσής σας.

Τα δικαιώματά σας

Ως υποκείμενα των δεδομένων, διατηρείτε κατά τον ΓΚΠΔ τα εξής δικαιώματα:

  1. ενημέρωσης: Έχετε το δικαίωμα να ενημερωθείτε για τη φύση και τον σκοπό της επεξεργασίας, καθώς και τα μέσα προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων, σύμφωνα με τα άρθρα 13 και 14 του ΓΚΠΔ.
  2. πρόσβασης: Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να αποκτήσετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα, σύμφωνα με το άρθρο 15 ΓΚΠΔ.
  3. διόρθωσης ανακριβών ή συμπλήρωσης ελλιπών δεδομένων: Έχετε το δικαίωμα να απαιτήσετε τη διόρθωση ανακριβών δεδομένων σας, καθώς και τη συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων σας, σύμφωνα με το άρθρο 16 ΓΚΠΔ.
  4. διαγραφής των δεδομένων σας: Όταν δεν επιθυμείτε πλέον την επεξεργασία και διατήρηση των προσωπικών σας δεδομένων, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή τους, υπό την προϋπόθεση ότι τα δεδομένα σας δεν τηρούνται για κάποιο συγκεκριμένο, νόμιμο και δηλωμένο σκοπό, σύμφωνα με το άρθρο 17 ΓΚΠΔ.
  5. περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων σας: Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 18 ΓΚΠΔ.
  6. εναντίωσης στην επεξεργασία: Σύμφωνα με το άρθρο 21 ΓΚΠΔ, έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας ανά πάσα στιγμή και για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας, όταν αυτή βασίζεται, κατά τα ανωτέρω, στο άρθρο 6 παράγραφος 1 περίπτωση στ’ ΓΚΠΔ. Διατηρούμε, όμως, το δικαίωμα περαιτέρω επεξεργασίας, αν αποδείξουμε επιτακτικούς και νόμιμους λόγους για την επεξεργασία, οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων σας, των θεμελιωδών δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας ή αν η επεξεργασία χρησιμεύει για την άσκηση, θεμελίωση ή υποστήριξη των νομικών μας αξιώσεων.
  7. φορητότητας των δεδομένων: Έχετε το δικαίωμα να λάβετε ή να ζητήσετε τη μεταφορά των δεδομένων σας, σε μηχαναγνώσιμη μορφή, από εμάς σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, εφόσον το επιθυμείτε, σύμφωνα με το άρθρο 20 ΓΚΠΔ.
  8. ανάκλησης της συγκατάθεσής σας σύμφωνα με το άρθρο 7 περίπτωση 3 ΓΚΠΔ. Η ανάκληση της συγκατάθεσής σας μπορεί να γίνει οποτεδήποτε και ισχύει για το μέλλον.

Η άσκηση των συγκεκριμένων δικαιωμάτων μπορεί να γίνει οποτεδήποτε, διενεργείται, ωστόσο, υπό τις προϋποθέσεις του ΓΚΠΔ και τελεί υπό την επιφύλαξη των νόμιμων δικαιωμάτων και υποχρεώσεών μας.

Ειδική υποχρέωση της LAGOMATIS σε περίπτωση διόρθωσης, διαγραφής και περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων

Σε περίπτωση διόρθωσης, διαγραφής ή περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων σας, ενημερώνουμε κάθε αποδέκτη στον οποίο αυτά γνωστοποιήθηκαν, εκτός αν αυτό αποδεικνύεται ανέφικτο ή εάν συνεπάγεται δυσανάλογη προσπάθεια. Εφόσον ζητηθεί, σας ενημερώνουμε για τους εν λόγω αποδέκτες.

Άσκηση των δικαιωμάτων σας

Η άσκηση των δικαιωμάτων σας γίνεται δωρεάν, εκτός κι αν το αίτημά σας είναι αβάσιμο, επαναλαμβανόμενο ή υπερβολικό, οπότε και μπορεί να αρνηθούμε να το ικανοποιήσουμε. Επιπλέον, ενδέχεται να ζητηθούν κάποιες επιπρόσθετες πληροφορίες, ώστε να επιβεβαιωθεί η ταυτότητά σας όταν ζητάτε την πρόσβαση στα δεδομένα σας ή για την άσκηση οποιουδήποτε άλλου δικαιώματός σας, έτσι ώστε να διασφαλίσουμε ότι τα δεδομένα σας δεν θα αποκαλυφθούν σε τρίτους. Σε κάθε αίτημά σας θα απαντήσουμε μέσα σε χρονικό διάστημα ενός (1) μήνα, εκτός αν λόγω πολυπλοκότητας ή αυξημένου αριθμού αιτημάτων χρειαστεί περισσότερος χρόνος, οπότε και θα ενημερωθείτε σχετικά.

Μη διενέργεια αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων-κατάρτισης προφίλ

Σημειώνεται, ότι δε διενεργούμε κανενός είδους αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, που αναφέρεται στο άρθρο 22 παράγραφοι 1 και 4 ΓΚΠΔ και η οποία παράγει έννομα αποτελέσματα που σας αφορούν ή σας επηρεάζουν σημαντικά με παρόμοιο τρόπο.

Τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας

Η εταιρία μας έχει λάβει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προς διατήρηση της ασφάλειας των δεδομένων σας από οποιαδήποτε απώλεια, αλλοίωση, παράνομη επεξεργασία ή μεταβολή.

Τρόπος επικοινωνίας

Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ή για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση.

Μετάβαση στο περιεχόμενο